วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2552

กลุ่มทนายต้องการให้ตรวจสอบทรัพย์สินผู้ตัดสิน

Group wants judges' assets examined

Writer: BangkokPost.com
Published: 24/09/2009 at 03:58 PM

A group of independent lawyers on Thursday petitioned the National Anti-Corruption Commission to examine the assets and liabilities of the nine judges who gave the verdict that cleared all 44 defendants in the rubber saplings procurement case.

กลุ่มทนายอิสระวอนให้คณะกรรมมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้ตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของผู้พิพากษาคดีเก้าคนที่ตัดสินให้จำเลย 44 คนพ้นจากคดีประมูลกล้ายาง

petition อ้อนวอน

asset ทรัพย์สิน

liability หนี้สิน

verdict คำตัดสินของคณะลูกขุน

defendant จำเลย

sampling ต้นอ่อนของต้นไม้

procurement การประมูล

Mr Picha said the not guilty verdict handed down by the Supreme Court's Criminal Division for Holders of Political Positions on Sept 21 had aroused suspicion among people in society.

นายพิชากล่าวว่า คำตัดสินของแผนกคดีอาญาของศาลฎีกาให้นักการเมืองพ้นผิดกระตุ้นให้สังคมเกิดความสงสัย

guilty ความผิด

arouse กระตุ้น

suspicion สงสัย, เคลือบแคลง

He said on Sept 8, People's Alliance for Democracy leader Sondhi Limthongkul said in an interview with the media that some of the defendants would try to bribe some of the judges and predicted that the judges would vote 8-1 to clear the defendants of all charges.

เขากล่าวว่า ผู้นำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย นายสนธิ ลิ้มทองกุล กล่าวในการให้สัมภาษณ์สื่อว่า จำเลยบางคนพยายามติดสินบนผู้พิพากษาบางคนให้ตัดสินให้ได้คะแนนโหวด 8 ต่อ 1 เพื่อให้จำเลยพ้นผิด

bribe ติดสินบน

charge คดี

He said since Article 39 (12) of the NACC Act requires court judges to declare their assets and liabilities every three years, his group of lawyers wanted to know whether the nine judges handling the rubber saplings case had properly done so.

เนื่องจากกฎ ปปช. มาตรา 39 (12) เรียกร้องให้ผู้พิพากษาศาลแจ้งทรัพย์สินและหนี้สินทุกๆ สามปี กลุ่มทนายต้องการรู้ว่าทผู้พิพากษาเก้าคนที่ตัดสินคดีกล้ายางได้แจงทรัพย์สินแล้วหรือยัง

declare แจ้ง

Article มาตรา

Mr Picha said he had earlier submitted a similar petition to the president of the Supreme Court.

นายพิชากล่าวว่าเขาได้ยื่นคำร้องไปยังประธานศาลฎีกาก่อนหน้านี้แล้ว

submit ยื่น, เสนอ

************************************************

วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2552

เศรษฐกิจโต 4 เปอร์เซ็นต์ในไตรมาส 4

4% Q4 growth seen

Writer: Bangkokpost.com
Published: 23/09/2009 at 08:22 PM

Economic growth is expected to rise to at least 4% year-on-year by the fourth quarter, said Ekniti Nitithanprapat, a spokesman for the Finance Ministry.

นายเอกนิษฐ์ นิธิตันประพัฒน์ โฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่า คาดว่าเศรษฐกิจจะโตอย่างน้อย 4% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วในไตรมาสที่ 4

quarter ไตรมาส

year-on-year เทียบกับปีต่อปี (ปีนี้กับปีึก่อนหน้า)

The economy is still projected to contract in the third quarter, with the ministry forecasting a 4% year-on-year decline.

เศรษฐกิจยังคงหดตัวลดลง 4% ตามการคาดการณ์ของกระทรวงการคลังในไตรมาสที่ 3

contract หดตัว

forecast ทำนาย

decline ลาดลง

But Dr Ekniti said there were clear signs that the economy had turned the corner, whether it be in terms of exports, tax revenues or manufacturing activity.

ดร.เอกนิษฐ์กล่าวว่ามีสัญญาณชัดเจนว่าเศรษฐกิจได้กลับตัวแล้ว ไม่ว่าจะเป็นส่วนของผู้ส่งออก, การจัดเก็บภาษีและกิจกรรมการผลิต

turn the corner กลับตัว

export ส่่งออก

tax revenue การจัดเก็บรายได้

manufacture การผลิต

activity กิจกรรม

The economy contracted 7.1% year-on-year for the first quarter and 4.9% year-on-year in the second. The Fiscal Policy Office, a unit of the Finance Ministry, in June projected a contraction of 2.5-3.5% for 2009.

เศรษฐกิจหดตัว 7.1% ในไตรมาสแรกและ 4.9% ในไตรมาสที่สอง เทียบปีต่อปี สำนักงบประมาณ ซึ่งเป็นหน่วยหนึ่งของกระทรวงการคลัง คาดว่าจะมีการหดตัว 2.5-3.5% ในเดือนกรกฎาคม

The fourth quarter of 2008 represented the worst of the global crisis, marked by the collapse of Lehman Brothers, AIG and other financial institutions. But massive stimulus measures by governments restarted global economic growth.

ในไตรมาสที่สี่ ของปีก่อนแสดงถึงความเลวร้านของเศรษฐกิจโลก เห็นได้จากการล่มสลายของเลห์แมน บราเธอร์ส เอไอจีและสถาบันการเงินอื่นๆ แต่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลก็ทำให้เศรษฐกิจของโลกเติบโตได้

colapse ล่มสลาย

financial institution สถาบันการเงิน

stimulus กระตุ้น

measure มาตรการ

Dr Ekniti noted that value-added tax revenue, a proxy for domestic consumption, had rebounded to 36-37 billion baht per month compared with 31-32 billion earlier this year.

การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มของการบริโภคในประเทศ มีการรีบาวน์ขึ้นเป็น 36-37 พันล้านบาทต่อเดือนเมื่อต้นปี

domestic ในประเทศ

consumption การบริโภค

rebound การกระเด้งขึ้น

Auto sales have also shown improvement, while unemployment has dropped from 800,000 in the first quarter to only 500,000, or 1.2% of the labour force.

การขายรถยนต์ก็เพิ่มขึ้น ขณะที่ยอดคนว่างงานลดลงจาก 800,000 คนในไตรมาสแรกเหลือแค่ 500,000 หรือ 12%

labour, labor แรงงาน

unemployment การว่างงาน

auto ในที่นี้หมายถึง รถยนต์


*****************************************

วันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2552

อาการไข้ของในหลวงทุเลา

King's fever easing, doctors say

Writer: AFP แปลจาก bangkokpost.com
Published: 23/09/2009 at 12:01 AM

His Majesty the King was in hospital for a fourth day on Tuesday where his fever eased further, the palace said.

อาการประชวรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดีขึ้นหลังจากทรงประทับอยู่ในโรงพยาบาลเป็นวันที่สี่

ease ทุเลา ดีขึ้น

fever เป็นไข้

Thailand's widely-revered King Bhumibol Adulyadej has remained in a Bangkok hospital for a fourth day after being diagnosed with a fever, fatigue and loss of appetite.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชซึ่งเป็นที่รักของชาวไทยยังคงประทับอยุ่ในโรงพยาบาลในกรุงเทพเป็นวันที่สี่หลังจากได้ัรับการวินิจฉัยอาการไข้ เหนื่อยและเบื่อพระกระยาหาร

remain ยังคง

revere เป็นที่เคารพนับถือ

diagnose วินิจฉัย

fatigue เหนื่อย

The 81-year-old king has been in hospital since Saturday night when he was put on a drip and given antibiotics after being diagnosed with fever, fatigue and loss of appetite.

ในหลวงทรงประทับในรพ.ตั้งแต่คืนวันเสาร์หลังจากทางโรงพยาบาลให้ยาปฏิชีวนะหลังจากตรวจโรค

drip หยด

antibiotic ยาปฏิชีวนะ


"Over the past 24 hours His Majesty's fever reduced. But he still has a lack of appetite and the medical team is still giving him antibiotics and nutrients intravenously," the Royal Household Bureau said in a statement read on television

"ผ่านไป 24 ชม. อาการไข้ของในหลวงทรงลดลง แต่ยังคงทรงเบื่อพระกระยาหารและทางคณะแพทย์ยังคงให้ยาปฏิชีวนะและให้ธาตุอาหารในทางเส้นเลือด" สำนักพระราชวังกล่าวแถลงการณ์ทางทีวี

nutrient ธาตุอาหาร

intravenously ทางเส้นเลือด


The ex-wife of Thaksin Shinawatra, Thailand's deposed former prime minister, went to the hospital on Tuesday with a bunch of white flowers to offer her wishes for the king's recovery, witnesses said.

ภรรยาของอดีตนายกฯ ทักษิณ ชินวัตร ได้เข้าเยี่ยมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยช่อดอกไม้สีขาวและถวายพระพรให้ในหลวงทรงหายประชวรด้วย

ex-wife อดีตภรรยา

depose ถูกขับไล่

recovery ฟื้นฟู

bunch ช่อ

******************************

วันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2552

รัฐบาลปราบสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์

Govt cracks down on pirated goods

Writer: Bangkokpost.com
Published: 21/09/2009 at 08:57 PM

Buyers and users of pirated products will be fined 1,000 baht per case, while commercial building owners and landlords, as well as website owners, who turn a blind eye to sales of pirated goods will face a fine of as much as 300,000 baht under a new draft law aimed at clamping down on intellectual-property violations.

ผู้ซื้อและผู้ใช้สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์จะถูกปรับ 1000 บาทต่อคดี คณะที่เจ้าของอาคารพาณิชย์และเจ้าของที่รวมถึงเจ้าของเว็บไซต์ หากปิดหูปิดตาในการซื้อขายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ จะถูกปรับสูงถึง 300,000 บาทภายใต้กฎหมายใหมเพื่อจำกัดการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

pirated good สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์

clamp down จำกัด

intellectual-property ทรัพย์สินทางปัญญา

violation การละเมิด

Deputy Commerce Minister Alongkorn Ponlaboot said the ministry will soon propose the amendments to the Trademark Act and Copyright Act for cabinet consideration and approval.

นายอลงกรณ์ พลบุตร รอง รมต.พาณิชย์กล่าวว่าทางกระทรวงจะยื่นแก้ไขกฎหมายการค้าและลิขสิทธิ์ให้ครม.พิจารณาและอนุมัติ

propose ยื่นข้อเสนอ

amendment cdhw-

cabinet คณะรัฐมนตรี

approval อนุมัติ

Under the draft legislation, users and processors of counterfeit goods including computer software, music and movies would be subject to a fine of not more than 1,000 baht, while commercial-building lessors, owners and landlords would face fines ranging from 30,000 baht to 300,000 baht.

ภายใต้กฎหมายฉบับร่าง ผู้ใช้และผู้ดำเนินการปลอมแปลงสินค้ารวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์, ดนตรีและภาพยนต์จะต้องถูกปรับไม่มากกว่า 1000 บาท และผู้ให้เช่าอาคาร, เจ้าของ, เจ้าของที่จะถูกปรับระหว่าง 30,000-300,000 บาท

legislation การออกกฎหมาย

draft ฉบับร่าง

processor ผู้ดำเนินการ

counterfeit ปลอมแปลง

lessor ผู้ให้เช่า

landlord เจ้าของที่

The penalty would also cover website owners operating or providing e-commerce services for pirated goods.

บทลงโทษนี้ครอบคลุมเจ้าของเว็บไซต์ที่ดำเนินการและจัดหาบริการทางอีคอมเมิร์ซสำหรับสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์

penalty โทษ

The draft amendments are aimed at protecting intellectual property and promoting Thailand's development as a creative economy, said Mr Alongkorn.

การแก้ไขกฎหมายเพื่อปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาและสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้เป็นเศรษฐกิจแบบสร้างสรรค์

************************************

วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2552

หม่องได้ที่สามพับจรวด

Mong takes third in origami flight

Published: 20/09/2009 at 08:51 PM
แปลจาก bangkokpost.com

Chiba, Japan - Mong Thongdee, the stateless boy representing Thailand in a paper plane flight competition, took third place in his solo event after winning the team event on Saturday.

เมืองชิบะ ญี่ปุ่น หม่อง ทองดี เด็กไร้สัญาติที่เป็นตัวแทนของไทยในการแข่งันเครื่องบินกระดาษ ได้ที่สามประเภทเดี่ยวหลังจากชนะแบบทีมเมื่อวันเสาร์

stateless ไร้สัญชาติ

represent เป็นตัวแทน, แสดง

competition (อ่านว่า คอม (คัม) เผอะ-ทิ-ฉึ่น ไม่ใช่คอมเพ็ทถิชั่น) การแข่งขัน

solo ประเภทเดี่ยว team ประเภททีม

take (ลำดับ) place ได้ (ลำดับที่)

Mong, the 12-year-old boy from the northern province of Chiang Mai, is scheduled to return home on Monday.

หม่อง เด็กอายุ 12 ขวบจากจังหวัดเชียงใหม่ มีกำหนดการกลับบ้านในวันจันทร์

schedule กำหนดการ

His paper plane stayed aloft for 10.53 seconds, taking third place in the individual event for competitors aged 12 years old. On Saturday, Mong was part of a three-person team, including two adults. His team won the champion with Mong’s paper plane flying for 11 seconds.

เครื่องบินกระดาษของเขาบินสูงขึ้นไปเป็นเวลา 10.53 วินาที ได้ที่สามในประเภทเดี่ยวในการแข่งขันของบุคคลอายุ 12 ขวบ เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา หม่องเข้าร่วมทีมสามคน ซึ่งมีผู้ใหญ่อีกสองคน ทีมของเขาได้แชมป์โดยเครื่องบินกระดาษของหม่องบินได้ 11 วินาที

aloft สูงขึ้นไป

individual ส่วนตัว, โดยบุคคล

adult ผู้ใหญ่

Born to ethnic Burmese parents in Thailand, Mong, a Prathom 4 (Grade 4) student at Ban Huay Sai School in Chiang Mai, entered the limelight when he was refused travel papers by the minister of interior on Sept 2, on the grounds he was a security risk.

พ่อแม่ของหม่องเป็นชาวพม่าที่มาอยู่ในประเทศไทย หม่องเรียนประถม 4 ที่โรงเรียนบ้านห้วยทรายในเชียงใหม่ หม่องเป็นที่สนใจของผู้คนเมื่อเขาถูกกระทรวงมหาดไทยปฏิเสธให้เข้าแข่งขันเครื่องบินกระดาษเมื่อวันที่ 2 กันยายน เนื่องจากเหตุผลทางด้านความปลอดภัย

ethnic เผ่าพันธุ์

enter the limelight, in the limelight เป็นจุดสนใจ

refuse ปฏิเสธ

Newspaper stories and a countrywide outrage forced the minister to change his mind, and Prime Minister Abhisit Vejjajiva personally stepped in to help to arrange the temporary papers necessary to send Mong to Japan. Because his parents are both foreigners, Mong's birth cannot be officially registered either in Thailand, and Burma refuses to accept back any refugees.

เรื่องราวในหนังสือพิมพ์และความขุ่นเคืองทั่วประเทศทำให้รมต.เปลี่ยนใจ นายกฯ อภิสิทธิ์ เข้ายื่นมือเข้าช่ยเหลือจัดการเรื่องเอกสารชั่วคราวที่จำเป็นเพื่อให้ด.ช.หม่องได้ไปญี่ปุ่น เพราะทั้งพ่อและแม่เป็นชาวต่างด้าว จึงไม่สามารถลงทะเบียนอย่างเป็นทางการของการเกิดของหม่องได้ ไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือพม่าที่ปฏิเสธการรับตัวกลับของผู้อพยพ

outrage ความโกรธแค้น

temporary ชั่วคราว

paper ในที่นี้แปลว่า เอกสาร

refugee ผู้อพยพ

*************************************

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2552

ขำขันวันเสาร์

Air Travel - Trapped near the window seat

A little guy gets on a plane and sits next to the window.

หนุ่มตัวเล็กขึ้นเครื่องบินและนั่งที่ติดหน้าต่าง

A few minutes later, a big, heavy, strong mean-looking, hulking guy plops down in the seat next to him and immediately falls asleep.

ไม่กี่นาทีต่อมา ชายหนุ่มร่างแข็งสูงใหญ่เหมือนยักษ์ ทิ้งตัวลงนั่งบนเก้าอี้ถัดจากเขา และหลับในทันที

hulk อุ้ยอ้าย

plop down หย่อน

The little guy starts to feel a little airsick, but he's afraid to wake the big guy up to ask if he can go to the bathroom. He knows he can't climb over him, and so the little guy is sitting there, looking at the big guy, trying to decide what to do.

หนุ่มตัวเล็กเริ่มปั่นป่วนในกระเพาะ แต่ก็ไม่กล้าปลุกเจ้ายักษ์เพื่อขอตัวไปห้องน้ำ เขารู้ว่าตัวเองไม่สามารถปีนข้ามเจ้ายักษ์ไปได้ จึงนั่งนิ่งๆ มองดูเจ้ายักษ์ ขณะกำลังตัดสินใจว่าจะทำยังไงต่อไป

Suddenly, the plane hits an air pocket and an uncontrollable wave a nausea passes through the little guy.

ทันใดนั้น เครื่องบินตกหลุมอากาศและเขาก็ไม่สามารถควบคุมอาการคลื่นไส้ของตัวเองได้อีก

nausea อาการคลื่นไส้

He can't hold it in any longer and throws up all over the big guy's chest.

ทนไม่ไหวแล้ว เขาจึงอ้วกใส่ออกของเจ้ายักษ์

any longer ไม่.. อีกต่อไป (ต้องใช้เป็นประโยคปฏิเสธ)

chest หน้าอก

About five minutes later the big guy wakes up, looks down, and sees the vomit all over him.

ห้านาทีต่อมา เจ้ายักษ์ตื่นขึ้น มองลงไปที่หน้าอกตัวเอง เห็นอ้วกกระจายเต็มตัว

vomit อ้วก

"So," says the little guy, "are you feeling better now?"

เจ้าหนุ่มร่างเล็กกล่าว "เ่อ่อ ดีขึ้นรึยังล่ะครับ คุณ"

วันนี้สั้นหน่อยนะครับ ขำขันจะหมดสต็อกแล้วครับ

******************************************

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2552

ประชาชนถูกสังหารกว่า 80 ชีวิตจากการโจมตีในเยเมน

More than 80 killed in Yemen raid


Writer: AFP
Published: 17/09/2009 at 10:51 PM

More than 80 civilians were killed when an air raid blasted a makeshift camp of displaced people in northern Yemen, witnesses said on Thursday, as the army pursued its offensive on Shiite rebels.

พลเรือนกว่า 80 คนถูกสังหารด้วยระเบิดจากการโจมตีทางอากาศในแคมป์ชั่วคราวของผู้อพยพในเยเมนทางตอนเหนือ ขณะที่กองทัพไล่ล่าพวกกบฎ Shiite

civilian พลเรือน

raid โจมตี

blast ระเบิด

makeshift ชั่วคราว, ทดแทน

displace people ผู้อพยพ, โดนไล่

rebel กบฎ

A "warplane targeted displaced families who had gathered under trees in the area of Adi," in Amran province, the scene of heavy fighting between the army and the rebels, the witness said.

"เครื่องบินรถมีเป้าหมายถล่มครอบครัวผู้อพยพที่รวมตัวกันใต้ต้นไม้ในพื้นที่ Adi" ในจังหวัด Amran มีการต่อสู้อย่างหนักระหว่างกองทัพกับพวกกบฎ

scene ภาพที่เห็น

gather รวบรวม

Another witness told AFP "at least 87 were killed" in the attack, which was acknowledged by a Yemeni official.

พยานอีกคนซึ่งได้รับการบอกเล่าจากเจ้าหน้าที่เยเมนกล่าวว่า "ถูกฆ่าตายอย่างน้อย 87 ศพ" ในการโจมตี

"The jet fighter targeted Huthi (rebels) who were firing (while hiding) among the displaced people," the official told AFP, while declining to comment on the death toll.

"เครื่องบินเจ็ทมุ่งเป้ามาที่ Huthi (กบฎ) ที่กำลังยิง (ขณะำกำลังซ่อนตัว) อยู่ในฝูงผู้อพยพ" เจ้าหน้าที่กล่าวกับเอเอฟพี ขณะเดียวกันก็ปฏิเสธที่จะให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับจำนวนผู้เสียชีวิต

toll จำนวนผู้เสียชีวิต

decline ปฏิเสธ,

comment ให้ความเห็น

A rebel statement condemned the attack, accusing the Sanaa government, which has vowed to crush the five-year-old rebellion, of committing a massacre.

พวกกบฎแถลงการณ์วิจารณ์การโจมตีในครั้งนี้ โดยกล่าวโทษรัฐบาล Sanaa ซึ่งสาบานที่จะถล่มพวกกบฎซึ่งตั้งมาห้าปี โดยมอบหมายให้ฆาตกรรมหมู่

condemn วิจารณ์อย่างรุนแรง

accuse กล่าวโทษ

vow สาบาน

crush บดขยี้

rebellion กบฎ

massacre ฆาตกรรมหมู่

"The bloodthirsty authorities have committed a new massacre," the statement said.

"เจ้าหน้าที่กระหายเลือดได้รับมอบหมายให้ฆาตกรรมหมู่ครั้งใหม่"

It said that at noon (0900 GMT) on Wednesday MiG warplanes had targeted displaced people gathering along the Barata road, close to Adi village near Harf Sufyan, which lies on the route linking Saada to the capital.

เมื่อเวลา 09.00 (เวลามาตรฐานโลก) เมื่อวันพุธ เครื่องบินมิกได้ยิงคนอพยพที่อยู่รวมกันตามถนน Barata ติดกับหมู่บ้าน Adi ใกล้ Harf Sufyan ซึ่งทอดยาวไปตามเส้นทางที่เชื่อม Saada กับเมืองหลวง

*****************************************